گفتم کنار می ایم                                                 اما نه با هر کسی                                                                   ا ما کنار تو را دوست میدارم                                               و تو را چون دوست داشتن                                        دوست میدارم

HIC KAS   HIC KAS  HIC KAS  HIC KAS  HIC KAS  HIC KAS  HIC KAS

گفتم کنار می ایم                                                                                             

اما نه با هر کسی                                                                            اما کنار تو را دوست میدار م                      و تو را چون دوست داشتن                                    دوست میدارم                                                                                                           
 
دسته ها : در هم
دوشنبه سوم 1 1388
X